Dùng chức năng tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng
10 /30 2013
Cách tìm kiếm Video / người sử dụng

Bạn có thể tìm kiếm Video từ hộp tìm kiếm được đặt trên trang FC2 Video.
Chọn vào "Tìm Video" hoặc "Người sử dụng" muốn tìm.

Dùng Filter tìm kiếm

Chức năng này rất tiện lợi trong tìm kiếm Video hoặc người sử dụng


header1.png

Lưu ý: Ngoài chỉnh hiển thị số lượng Video, các chứ năng khác chỉ dành cho thành viên tốn phí.

-Nhấn vào nút ▽ tại ô tìm kiếm để chuyển tìm kiếm Video sang người sử dụng hoặc ngược lại.

-Có thể đặt vào từ khóa không muốn tìm
để loại bỏ từ kết quả tìm kiếm những Video có từ khóa
đó bằng cách đánh một dấu cách và dấu "-" sau từ khóa.

Ví dụ: Loại bỏ xxxx từ kết quả tìm kiếm
oooo -xxxxCách dùng filter tìm kiếm mẫu cũ

*Dưới đây là hình giới thiệu chức năng tìm kiếm chi tiết của Thành viên tốn phí.
Đăng nhập vào bằng tài khoản thành viên tốn phí sẽ sử dụng được chức năng tìm kiếm chi tiết.


Tìm kiếm chi tiết

Sửa thứ tự xếp video, chỉ định độ dài, phạm vi công khai, thể loại.

Nhấn vào nút [Chi tiết] bên cạnh thanh tìm kiếm sẽ hiển thị được tất cả các điều kiện tìm kiếm video.

Manual-29.png

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!