Sử dụng trình đơn mới

Hướng dẫn sử dụng
11 /11 2013
Những chức năng cơ bản trở nên dễ nhìn hơn trước và
có thể cài đặt ngay tại trang này.

Trình đơn đã được thêm vào chức năng "Album-Lý lịch"

header3.png

Bạn có thể kiểm tra được "Album của tôi" "Lý lịch xem" "Lý lịch bình luận-Đánh giá"
Ngoài ra có thẻ theo dõi trực tuyến những Video mới được cập nhât.

*Chức năng Album và những cài đặt chi tiết về lý lịch cần đăng nhập để sử dụng.

**Lưu ý: Video thể loại Thường và thể loại Người lớn không được hiển thị cùng trang.
                Xin chuyển đến trang muốn sử dụng.

Album của tôi
Kiểm tra được Video đã cho vào Album.
Bên phải khung có nút "Sửa" và "Trang chi tiết" nhấn vào sẽ được chuyển đến trang Album.
Bên trái khung có ô kéo xuống "Của bản thân" "Của mọi người" để chỉnh hiển thị Video của bản thân hoặc của những người sử dụng khác.

Lý lịch xem
Hiển thị Video đã xem 
Nhấn vào "Trang chi tiết" ở bên phải khung sẽ được chuyển đến trang quản lý Lý lịch xem.
Bên trái khung có ô kéo xuống, chỉnh thành "Video nổi bật" sẽ hiển thị được đến 80 Video.

Lý lịch bình luận-Đánh giá
Nhấn vào "Trang chi tiết" ở bên phải khung sẽ được chuyển đến trang quản lý Lý lịch bình luận-Đánh giá.
Bên trái khung có ô kéo xuống "Của bản thân" "Của mọi người" để chỉnh hiển thị Video đã được bình luận-đánh giá của bản thân hoặc của những người sử dụng khác.
Có thể chỉnh thêm "Ngày bình luận" "Tựa đề Video","Tất cả" "Bình luận" "Hay" "Không hay".

Đổi sang trình đơn cũ

header4.png

Có thể chuyển lại dùng phiên loại cứ bất cứ lúc nào.


fc2trans+videovi

Welcome to FC2!