Đăng ký làm bạn/Đồng ý làm bạn

Hướng dẫn sử dụng
08 /08 2012
Đăng ký làm bạn với người sử dụng khác.

Bạn có thể đăng ký làm bạn với người sử dụng mà bạn thích.
Nhấn vào"Đăng ký bạn"ở dưới màn hình Video,hoặc nhấn vào"Nickname" của người sử dụng để đăng
ký từ trang thông tin của người sử dụng.


Manual-11.png 


Manual-12.png 


Sau khi đăng ký làm bạn,nếu được đồng ý,từ sau trở đi Video mới của người đó sẽ được hiển thị vào"Trang của tôi"với mục"Video mới của bạn tôi".Đồng ý làm bạn

Nếu bạn có đăng ký làm bạn từ ai đó,tại trang chủ sẽ hiển thị lời thông báo"Có đăng ký làm bạn".
Manual-13.png 

Nhấn vào link để chuyển sang trang trả lời,hồ sơ thông tin của người đăng ký làm bạn sẽ được hiển thị.
Chọn "Đồng ý"hay"Từ chối".Nếu bạn đồng ý,người đó sẽ được thêm vào"Bạn"và có thể xem Video của
bạn được cài đặt"Công khai cho bạn".Nếu bạn từ chối,không có lời thông báo nào sẽ được gửi đến cho
người đó.Cài đặt không nhận đăng ký làm bạn

Nếu bạn không muốn giao lưu với người khác,bạn có thể cài đặt tại"Cài đặt(của người sử dụng)"
Đánh dấu vào chỗ"Giao lưu"để cài đặt không nhận tin nhắn hoặc đăng ký làm bạn.

Manual-14.png 


Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!