Báo vi phạm quy định sử dụng

Hướng dẫn sử dụng
08 /09 2012
Báo vi phạm sử dụng,nội dung không thích đáng.

*Lưu ý trong báo vi phạm sử dụng*
Xin hãy đọc kỹ FC2 Video Quy định sử dụng trước khi báo vi phạm sử dụng.Nếu bạn báo cáo
nhiều lần với không lý do chính đáng,sẽ được xem là hành vi phiền toái,xin chú ý.
Nếu có điều gì thắc mắc ,xin liên hệ đến Trang trợ giúp.


Để báo cáo cho công ty quản lý,bạn cần đăng nhập vào FC2 Video,nhấn vào"Báo vi phạm sử dụng,
nội dung không thích đáng"


Manual-15.png  


Sau đó sẽ hiện lên cuộc đối thoại,xin chọn  OK(báo cáo),Hủy(không báo cáo)
Nếu chọn OK,báo cáo sẽ được gửi cho công ty quản lý.


Manual-16.png 

"Nội dung này đã được báo vi phạm quy định sử dụng" hiện lên có nghĩa là báo cáo đã
được gửi.


Nội dung vi phạm hay không vi phạm sẽ được phán quyết bởi công ty quản lý.
Mặc dù Video đẵ được báo cáo nhưng không có nghĩa là sẽ được xóa,xin chú ý.
*Không đăng nhập sẽ không báo cáo trực tiếp được.
Nếu báo cáo nhầm thì sao?

Báo cáo sẽ không xóa đi được.Trường hợp bạn báo cáo nhầm không cần liên hệ đến công ty quản lý,
bởi vì công ty quản lý sẽ tự phán quyết nội dung có vi phạm hay không.

Ngoài ra, nếu bạn báo cáo nhiều lần cho nội dung không vi phạm sẽ được xem là hành vi phiền toái,
người báo cáo có thể sẽ bị ngưng sử dụng tài khoản,xin lưu ý.


Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!