Không hiển thị chức năng giới thiệu Video

Hướng dẫn sử dụng
08 /05 2012
Sau khi video kết thúc, những video được giới thiệu sẽ hiện lên.
Khi chia sẻ video lên blog hoặc trang ngoại bộ, bạn có thể làm ẩn màn hình này.

Manual-28.png


1. Trường hợp dùng mã nhúng
Chỉ cần sửa một chút mã nhúng là có thể xóa đi giới thiệu video.

Nếu sử dụng mã nhúng hiện nay
Hãy đặt [ suggest="off" ] vào phần cuối của mã nhúng.

Ví dụ:

<script src="http://static.fc2.com/video/js/outerplayer.min.js"
(……) charset="UTF-8"></script>
<script src="http://static.fc2.com/video/js/outerplayer.min.js"
(……) charset="UTF-8" suggest="off"></script>

Nếu sử dụng trước đây
Cần sửa 2 điểm trong mã nhúng.
Sửa số [ 1 ] trong [ rel=1 ] thành [ 0 ]

Ví dụ:

<object classid=" (……)
<param name="movie" value="http://video.fc2.com/flv2.swf? (……)
no_progressive=1 & otag=1 & rel=1 " /> (……) 
<embed src="http://video.fc2.com/flv2.swf?i=xxxxx & (……)
no_progressive=1 & otag=1 & rel=1 " quality="high" (……)
</object>


2. Trường hợp dùng dụng cụ của trang quản lý FC2 Blog

Không đánh dấu vào chỗ "Navi" để không cho hiển thị giới thiệu Video sau khi kết thúc.

Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!