Xem video từ iphone, ipad

Hướng dẫn sử dụng
05 /26 2014
Phương pháp xem video từ iphone

Manual-20.png


Xem video từ iphone theo những bước sau đây.

Nếu là thành viên miễn phí
Thành viên miễn phí có thể xem được bằng 2 phương pháp sau đây

-Trung bình (phân ra)
Video được chia ra nhiều phần, chọn phần muốn xem

-Trung bình
Xem lần lượt video được chia ra nhiều phần


Phương pháp xem video từ ipad

Xem video từ ipad theo những bước sau đây

Nếu là thành viên miễn phí
Thành viên miễn phí có thể xem được bằng 2 phương pháp giống iphone

-Trung bình (phân ra)
Video được chia ra nhiều phần, chọn phần muốn xem

-Trung bình
Xem lần lượt video được chia ra nhiều phần

Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!