Tận dụng cài đặt "Xem không hạn chế"

Hướng dẫn sử dụng
06 /24 2014
Bạn có thể cài đặt không hạn chế số lần xem video đã đăng lên FC2 Video.
*Cài đặt này chỉ dành cho video công khai cho toàn viên.

Dùng chức năng này khi muốn xúc tiến trang FC2 Video.

Cài đặt khi tải video lên

Manual-30.png

Khi tải video lên, tại mục "Xem không hạn chế"
chọn vào [Cho phép] hoặc [Không cho phép].
-Không cho phép ... hạn chế số lần cho xem theo đặc tả
-Cho phép ... không hạn chế số lần xem

  Thành viên miễn phí có thể sử dụng cài đặt "Xem không hạn chế"Cài đặt từ "Nội dung video của tôi"sau khi tải video lên

Bạn có thể cài đặt được cả sau khi đã tải video lên.
Tại trang "Nội dung Video của tôi" nhấn vào [Sửa] tại video đã tải lên.
Cài đặt giống với cài đặt khi tải video lên.
Ngoài ra, từ "Nội dung Video của tôi" có thể cài đặt "Xem không hạn chế" cùng một lúc cho tất cả các video đã tải lên.

 Tìm kiếm Video xem không hạn chế

Người sử dụng chưa đăng ký và thành viên miễn phí đều có thể tìm kiếm video
"Xem không hạn chế" (Video không có hạn chế lần xem).

Manual-32.png 

Ngoài ra, người sử dụng chưa đăng ký và thành viên miễn phí có thể sử dụng chức năng "Tìm kiếm chi tiết"
khi tìm kiếm video "Xem không hạn chế".

Xem trang sau đây để tìm hiểu chức năng tìm kiếm.
Dùng chức năng tìm kiếm 

Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!