Cách sử dụng Album

Hướng dẫn sử dụng
08 /07 2012
Thêm Video vào Album

Thêm Video muốn xem vào lúc sau hoặc Video ưa thích vào Album,thành viên miễn phí có thể
thêm được 100.Thành viên tốn phí có thể thêm được đến 3000 Video.
Nhớ Video vào Album để có thể tìm Video dễ dàng trong"Album của tôi"
Nhấn"Vào Album"nằm ở dưới màn hình Video dể thêm video vào Album

.

Manual-7.png Nhấn vào"Chọn Album"để chọn,sau dó nhấn vào"Thêm vào Album"
Trong trạng thái ban đầu,Album tên"Ưa thích"đuọc chuẩn bị sẵn.
Bạn có thể sửa lại tên của Album hoặc lập Album mới.

Đặt 3 từ khóa,giữ khoảng cách giữa các từ.Từ khóa sẽ được chia sẻ với mọi người sử dụng.
*Thêm Video vào Album không có nghĩa là bạn lưu lại hoặc nhân bản Video.
Trên nguyên tắc,Video thuộc sự sở hữu của người đăng lên.

 
Manual-8.png Sửa,xóa Album

Nhấn vào"Trình đơn"_"Album"để xem Album của bạn.
Nhấn vào"Lập Album mới"để lập Album.Một thành viên có thể lâp được 5 Album.
Nhấn vào"Sửa"để sửa thông tin và nội dung Album,"Xóa"để xóa cả Album.
Tất cả nội dung trong Album sẽ bị xóa,không co nghĩa là Video bị xóa hẳn từ trang web.

Video được nhớ trong Album của bạn nhưng bị xóa bởi người đăng lên,bạn sẽ không xem được
nhưng Video vẫn tồn trong Album của bạn.

*Có hạn chế số Video có thể nhớ vào Album.Bạn nên xóa những Video không cần thiết hoặc những
Video bị đông cứng để giữ chỗ nhớ Video.
 


Manual-9.png Tại trang"Sửa Album",bạn có thể quản lý Video thêm vào.Sửa từ khóa,chuyển sang Album khác,
đổi thứ tự trong Album,xóa Video.


Manual-10.png 


Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!